Privacy_Voorwaarden

PRIVACY VERKLARING

Lions Club Alken - Land van Wor Privacy Verklaring

Lions Club Alken - Land van Wor, gevestigd Beukenlaan 38 3570 Alken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

http://www.lionsalken.com - Lions Alken vzw Beukenlaan 38 3570 Alken

Renaat Sohl is de Functionaris Gegevensbescherming van Lions Club Alken - Land van Wor Hij is te bereiken via privacy@lionsalken.com of +32475413496


Persoonsgegevens die wij verwerken

Lions Club Alken - Land van Wor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@lionsalken.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lions Club Alken - Land van Wor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw inschrijvingen op onze activiteiten

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Lions Club Alken - Land van Wor neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lions Club Alken - Land van Wor) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lions Club Alken - Land van Wor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Lions Club Alken - Land van Wor verstrekt geen informatie aan derden, tenzij en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lions Club Alken - Land van Wor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lions Club Alken - Land van Wor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@lionsalken.com. Na uw aanvraag zal u éénmalig door ons benaderd worden om te verifiëren dat de aanvraag wel degelijk van u afkomstig is. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lions Club Alken - Land van Wor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lions Club Alken - Land van Wor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@lionsalken.com